1) محرمانگی

1) محرمانگی

توافق بر حفظ محرمانگی و عدم ابراز، افشا، تکثیر، نسخه برداری و سو استفاده از اطلاعات محرمانه مالک اطلاعات مهمترین اصل در منشور همکاری صدر فرداست.
2) تمرکز

2) تمرکز

1) تمرکز بر نیازهای بالفعل و بالقوه صنعت و شرکتهای تحت پوشش هلدینگ صدر تامین مطابق با استراتژی آنها و در راستای توسعه زنجیره تامین و ارزش این شرکتها
2) قابلیت ارجاع موضوعات فناورانه برای تمرکز تیمهای فناور یا شرکتهای دانشبنیان
 3) قابلیت تمرکز بر روی ایدههای کسب و کاری  به عنوان مرکزیتی برای توسعه فرصتهای کسب و کاری -نوین  New Business Creat
 4)  قابلیت رشد شرکتها برای ورود به بازارهای سرمایه
3) تمایز

3) تمایز

1) شتابدهنده تخصصی حوزه معدن و مواد پیشرفته که توسعه شرکت های spin off را در بر دارد.
2) حمایت از طرح های با ویژگی های دارای هزینه بالا و زمان بر بودن مرحله توسعه فناوری و پایلوت اکثر موضوعات
3) عدم لزوم بر حرکت خطی تبدیل ایده به بازار و در برگرفتن مواردی مانند انتقال تکنولوژی