هادی کمالی: سفیران عارضه یابی را در تمام شرکتهای صدر تامین فعال کردیم