ظرفیت‌های حوزه مواد پیشرفته، فوتونیک و لیزر توسعه می‌یابد