بررسی طرحهای صدر فردا توسط مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شستا