افتتاح شتاب دهنده صدر فردا با حضور معاون رییس جمهوری